Ether trong Ethereum là gì ?

Ether trong Ethereum là gì ?

Ether là đơn vị tiền tệ sử dụng trong mạng lưới nội bộ của Ethereum. Giống như Satoshi là đơn vị tiền tệ trong mạng lưới của Bitcoin hay đô la và cent sử dụng cho đồng USD. Ethereum có mệnh giá riêng để thực hiện những giao dịch riêng trong mạng lưới Ethereum. Bảng dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về đơn vị tiền tệ của Ethereum:

Wei
1
Ada1000
Fentoether1000
Kwei1000
Mwei1000000
Babbage1000000
Pictoether1000000
Shannon1000000000
Gwei1000000000
Nano1000000000
Szabo1000000000000
Micro1000000000000
Microether1000000000000
Finney1000000000000000
Milli1000000000000000
Milliether1000000000000000
Ether1000000000000000000
Einstein1000000000000000000000
Kether1000000000000000000000
Grand1000000000000000000000
Mether1000000000000000000000000
Gether1000000000000000000000000000
Tether1000000000000000000000000000000 

Những mệnh giá nhỏ của Ether được đặt tên theo những nhà tiên phong trong ngành công nghiệp mật mã học. Chẳng hạn như Finney là tên của Hal Finney hay Szabo là tên của Nick Szabo – những người bị nghi ngờ là Satoshi Nakamoto.

Binance