bitmain_4

bitmain_4

Mỏ Bitcoin của Bitmain, bao gồm 8 nhà xưởng, trong đó có 1 nhà xưởng đào Litecoin, còn lại là Bitcoin.

COMMENTS