prro-1517797120133377552670

prro-1517797120133377552670

Hình 2. Minh họa quá trình Proof of Work.

COMMENTS