merke-15177971201312112620018

merke-15177971201312112620018

Hình 1. Quá trình hashing tạo thành cây nhị phân Merkle Tree.

COMMENTS